Skip to content

US Congress holds first public UFO hearing in over 50 yearsఅగ్ర పెంటగాన్ బ్రాస్ వివరించని వైమానిక దృగ్విషయం లేదా UAPలు మరియు జాతీయ భద్రత గురించి సాక్ష్యమిస్తుంది.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *