ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ వార్డు వాలంటీర్ వ్యవస్థ రద్దు ?: సుప్రీంకోర్టు

నవంబర్ 28వ తేదీన సుప్రీంకోర్టులో గ్రామ వార్డు వాలంటీర్ వ్యవస్థ రద్దు పిటిషన్ విచారణ: సుప్రీంకోర్టు న్యాయస్థానం.